SOI - Slovenská obchodná inšpekcia

Naučte sa komunikovať s SOI elektronicky

Stáva sa vám, že vám predávajúci odopierajú práva, na ktoré máte nárok? Máte problémy s riešením reklamácií, účtujú vám predajcovia nesprávne ceny, je ich tovar nedostatočne značený alebo vás nebodaj predajca klame? Adresujte SOI prostredníctvom e-mailu podanie, alebo podnet ku kontrole.

Dnes má už málokto čas na telefonické riešenie problémov a po úradnej listovej korešpondencii siahne iba v prípade núdze. Éra internetu však so sebou priniesla jednoducho použiteľný e-mail, ktorý poslúži i pri komunikácii s úradmi a inštitúciami. Slovenská Obchodná Inšpekcia má s jeho využívaním bohaté skúsenosti a efektívne si ho osvojila kvôli rýchlosti a operatívnosti. Využite to a uvidíte, aké je to jednoduché.

Správny adresát a predmet riešenie urýchlia
Dôležité je, aby ste svoj podnet adresovali na správny inšpektorát SOI. V súčasnosti ich je osem, pričom každý z nich má svoju e-mailovú adresu, ktorá zodpovedá územnej pôsobnosti. Zvoľte si tú, ktorá zastrešuje prevádzku predávajúceho:

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj ba@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj tt@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj tn@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj nr@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj za@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj bb@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj pr@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Košický kraj Ke@soi.sk

Na konkrétne inšpektoráty môžete adresovať podnety poukazujúce na porušovanie právnych predpisov, napr. na neposkytnutie informačných povinností (chýbajúce lokalizované návody), na diskrimináciu a klamanie spotrebiteľa, na nevybavenie reklamácií v zákonom stanovenej lehote a na iné porušovanie povinností zo strany podnikateľských subjektov pôsobiacich na vnútornom trhu pri predaji tovaru a poskytovaní služieb. Takéto podnety je potrebné správne označiť, aby bolo z e-mailu zrejmé, čo váš podnet predstavuje. Ideálne je, ak stručne do políčka predmet v e-maile vpíšete slová "podnet ku kontrole".

Niekedy sa stáva, že chcete reagovať na výkon pracovníkov SOI pri vykonávaní kontroly, dozoru, či trhového dohľadu. To sa týka hlavne samotných predávajúcich. Takéto podania je potrebné označiť ako sťažnosť a je nutné, aby ste ich adresovali na Ústredný Inšpektorát SOI, ktorého e-mailová adresa je ui@soi.sk.

V podaní buďte struční a používajte fakty´
Slovenská obchodná inšpekcia rieši širokú škálu podnetov, ktoré je možné percentuálne kvantifikovať:

 

reklamácie (nevybavenie v zákonnej lehote, neuznanie reklamácie, neprijatie reklamácie, záručné doby) 38,8 %
nesprávne účtovanie, ceny, cenovky (rozdiel medzi cenou deklarovanou a účtovanou 11 %
doklad o kúpe (nevydaný, neúplný) 8,5 %
vyúčtovanie služieb spojených s bývaním 6,6 %
akciové letáky, klamanie spotrebiteľa, klamlivá reklama 6,4 %
kvalita tovaru 6,1 %
informačné povinnosti 4,3 %
zmluvné podmienky cestovných kancelárií 3,3 %
nedodržanie miery, hmotnosti, úroveň poskytovaných služieb 3,1 %
vykonávanie činnosti nad rámec povolenia 2,6 %
diskriminácia spotrebiteľa 2,5 %
nedodržanie hygieny v pohostinských prevádzkach 2,2 %
predaj určených výrobkov bez vyhlásenia zhody, porušovanie zákona o obaloch 1,5 %
nevyžiadaná reklama 1,3 %
porušovanie zákona o ochrane nefajčiarov, predaj alkoholu a cigariet mladistvým 1,2 %
ochrana práv duševného vlastníctva 0,6 %

Tabuľka vám pomôže pri odhadovaní hraníc pôsobnosti SOI a pomôže vám kategorizovať váš podnet. Pri popise situácie nezabudnite plne identifikovať prevádzku údajmi ktoré nájdete na jej vstupných dverách alebo hotovostnom bločku z pokladne a problém popíšte čo najjasnejšie. V prípade, že sa podnet týka konkrétneho obchodného prípadu alebo reklamácie, nezabudnite priložiť naskenované doklady, alebo ich čitateľnú digitálnu fotografiu vo veľkosti, ktorá sa zobrazí priamo v okne poštového klienta.

Podnet na kontrolu by mal obsahovať minimálne: 

  • presnú adresu prevádzky
  • údaje o porušení povinnosti predávajúceho (poskytovateľa služby)
  • prípadné všetky kópie spotrebiteľovi dostupné písomné alebo iné údaje, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz (napr. doklad o zaplatení, reklamačný lístok, doklad o vyúčtovaní služieb, návod na použitie, záručný list, prípadne reklamný leták)

Zo sťažnosti (podanie na zamestnancov SOI) musí byť zrejmé, kto ju podáva. Musí obsahovať:

  •  meno, priezvisko
  • adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby
  • predmet sťažnosti a
  •  čoho sa sťažovateľ domáha

Jednoduchý podnet ku kontrole tak môže vyzerať nasledovne:

Čím komplikovanejší problém riešite, tým viac faktov použite a doložte ich kópiou dokladov. V prípade, že dokumentáciu v digitálnej forme nepriložíte, šetrenie podnetu sa predĺži, pretože vás o doplňujúce podklady požiada pracovník konkrétneho inšpektorátu a vy budete musieť opäť čakať kým ich obdrží a dostanú sa v rade na spracovanie.

Anonymita vs. odhalená identita
Pri odosielaní podnetov, ktoré sú všeobecného charakteru a nie sú previazané s konkrétnym obchodným prípadom alebo reklamačným konaním nie je nevyhnutné, aby bolo meno odosielateľa známe - inšpektoráty preveria i anonymné podania. Ak to však konkrétna adresná situácia nevyžaduje, meno odosielateľa podnetu je uchované v tajnosti. Používajte preto pri odosielaní e-mailovú adresu, na ktorej si svoju odpoveď o výsledku nájdete a prečítate. V prípade sťažností je však identita odosielateľa nutnosťou. Nie je šak potrebné, aby boli správy vybavené digitálnym podpisom.

Odpovede prichádzajú včas
V prípade podnetov ku kontrole zákon nestanovuje žiadnu lehotu v ktorej je inšpektorát povinný odpovedať a informovať odosielateľa o výsledkoch kontroly. Podnety sú vybavované priebežne a odpovede sú zväčša zasielané v priebehu niekoľkých týždňov po obdržaní, typicky po vykonaní kontroly za účelom prešetrenia situácie. V prípade stažností budete do 30 dní vždy informovaní o výsledku alebo priebehu konania. To sa môže v prípade zainteresovanosti iných orgánov predĺžiť o ďalších 30 alebo 60 dní - o tom však budete informovaní.

Kým Ústredný Inšpektorát SOI registruje 50 percent podaní v elektronickej forme, jednotlivé inšpektoráty zaznamenali v minulom roku nasledovné zastúpenie elektronických podnetov:

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 35%
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj neevidujú
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 25%
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 15%
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 35%
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 29%
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 10%
Inšpektorát SOI pre Košický kraj 20%

K sťažnostiam pristupujú odosielatelia citlivejšie a elektronickú formu uprednostilo iba 5,5 percenta odosielateľov. S narastajúcim rozšírením internetu sa predpokladá, že čísla sa v tomto roku zdvojnásobia.

Vašej pozornosti by však nemala ujsť ani webová stránka www.soi.sk, ktorá obsahuje okrem iného i kompetencie a oprávnenia SOI, nebezpečné výrobky zistené na národnom trhu SR a trhu EÚ, ako aj poradňu - rady pre spotrebiteľov.


https://domacnost.sme.sk/c/4326033/reklamovat-mozno-aj-vybitu-bateriu.html